16-1-16
20:30 h
politic, amabel, bel

GRUND FÜR LIEBE

Serenada na be seraina

Cun ligerezza fascinonta, comica captivonta, chant virtuos ed üna profuondezza grondiusa va Uta Köbernick fin als urs da quai chi’s po incleger – ed eir cumportar. D’üna preschentscha politica straminabla bütt’la our d’chanvà puncts da vista, tils guliva darcheu cun ün rierin, e cur chi‘s craja d’esser rivà a la riva sgüra, dvainta la terra üna schaibgia. Cunfins as sfan ad ün ocean aint il test da buoglir l‘aua – e davo üna sairada müravgliusa nu s’inclegia bainschi na meglder il muond, ma per la paja a sai svessa.


Da e cun
Uta Köbernick

Our da l'archiv:
Uta Köbernick


  • Deutsch
  • Rumantsch
  • de
  • ru