27-5-17
20:30 h
cabaret politic-poetic

Mary

Satira spiritusa, chant e fantasia

Sülla plazza cumünala da Grosshöchstetten es Agneta, üna duonna da la Lettonia. Seis cour batt’ad ün batter. Hoz es il di ch’ella vess da tschüffer il vaschinadi da quia – e quai dal president cumünal Kellenberger in persuna. Ed il cour da quel batta per ella. Ella fa las massarias in sia chasada. El però craja ch’ella til trumpescha – e quai cul bacher Schön. E quai nu das-cha esser. E Schön pigl’e parta. A l’ester. E che fa duonna Gut? A quella vain tuot planet da massa – e cuort avant la radunaza cumünala muoss’la rigurusamaing il spejel a quists burgais cumünal-provincials. La tschinchavl’ouvra da schön&gut es combla da gös da pleds spiritus, da chant, da satira fina e da fantasia illimitada. E dal rest: Chi per l’amur da Dieu es Mary? Da e cun Anna-Katharina Rickert e Ralf Schlatter. Redschia: Roland Suter


Da
schön&gut (Anna-Katharina Rickert und Ralf Schlatter)
Roland Suter

  • Deutsch
  • Rumantsch
  • de
  • ru